• PROJECTS

Gjoba Mobile

Updated: January 8, 2014
Platform: Android, Integration
Google Play: Yes
Live: Yes
Technologies:
  • Android
  • Online
  • Service Integration

Features:

  • Serves as a node for the online system
  • Service Integration
  • Frequently Used
  • FREE

Additional informations

Këtu mund të kontrolloni për kundravajtjet rrugore të palikujduara me ane të targës së mjetit dhe numrit të shasisë(17-shifror). Ky aplikim bën të mundur verifikimin e detyrimeve të pashlyera që qytetari ka në të gjithë Shqipërinë. Aplikimi rreferohet nje web-servisi si third party.Get in touch !